Prywatność


POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

Administrator - AGhome Agnieszka Goch z siedzibą we Krakowie, ul. Wierzyńskiego 16A/LU2, 30-198 Kraków, e-mail: tomaszzajac.tza@gmail.com NIP 5451372605


Serwis – to strona internetowa dostępna pod adresem https://www.freewebinar.pl/

Dane osobowe - wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Podmiot danych - osoba fizyczna, Użytkownik, której dotyczą dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka - niniejsza Polityka Prywatności.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie obowiązków. Stosujemy także rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 

KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: tomaszzajac.tza@gmail.com lub adres korespondencyjny „RODO”, AGhome Agnieszka Goch z siedzibą we Krakowie, ul. Wierzyńskiego 16A/LU2, 30-198 Kraków

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

Korespondencja tradycyjna i e-mail – cel i podstawa przetwarzania

Dane osobowe, podane przez Ciebie w korespondencji tradycyjnej (list) lub korespondencji e-mail w sprawie niezwiązanej z zawartą umową lub świadczonymi usługami, np. zapytania dotyczące świadczonych usług są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

 

Kontakt telefoniczny – cel i podstawa przetwarzania

W przypadku gdy wybierzesz jako formę kontaktu z nami drogę telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy poprosić Ciebie o podanie danych osobowych jednak tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy.


Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu (realizacja usługi)

W związku z zawarciem z Tobą umowy o świadczenie usług, pozyskujemy Twoje dane osobowe, a także ewentualnie dane osób zaangażowanych z Twojej strony w realizację takiej umowy. Zakres pozyskiwanych danych jest w każdym przypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora oraz Twój jako jego Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu stronom prawidłowego wykonania umowy.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatny newsletter poprosimy Ciebie o podanie adresu e-mail. Podanie danych jest oczywiście dobrowolne.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Ciebie zgoda. W każdym momencie masz możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu musisz kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący integralną częścią każdej wiadomości zawierającej newsletter.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu– dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twoje zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu.

Może również zajść konieczność ujawnienia Twoich danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWY POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY („EOG”)

Nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Gdyby jedna było to konieczne nastąpi to wyłącznie poprzez:

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH (RETENCJA)

W przypadku gdy podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych, stanowi nasz uzasadniony interes, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.

W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.


UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Tobie następujące prawa;

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • prawo uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, czyli możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: tomaszzajac.tza@gmail.com lub adres korespondencyjny „RODO”, AGhome Agnieszka Goch z siedzibą we Krakowie, ul. Wierzyńskiego 16A/LU2, 30-198 Kraków


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 9 kwietnia 2020 r.
 • Polityka podlega cyklicznym przeglądom i jeżeli jest to konieczne podlega aktualizacji.